ที่อยู่แห่งที่ 2 ของเว็บบล๊อกห้องสมุดกรมการแพทย์

กุมภาพันธ์ 27, 2009

เนื่องจากข้อมูลจากผลการปฏิบัติงานของห้องสมุดกรมการแพทย์ ที่เก็บไว้ใน server ของเว็บไซต์  wordpress.com   มีทั้งหมด 3 บล๊อก  เมื่อผู้ใช้บริการต้องการจะสืบค้น  จะต้องแยกค้นแต่ละส่วน อาจจะทำให้เสียเวลาที่จะต้องค้นหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกันแต่อยู่คนละบล๊อก

ดังนั้นจึงมาพิจารณาว่า ในแต่ละบล๊อกที่ได้สร้างไว้แยกกันอยู่   หากจะนำข้อมูลทั้งหมดมาใส่ไว้ในหน้าเพ็จเดียวกัน เพื่อให้ความสะดวกกับผู้ใช้บริการต่อการสืบค้นมากยิ่งขึ้น แค่คิดก็เกิดปาฏิหารย์็มีผู้มีใจบุญ จากหน่วยงานที่ใจดี  อย่างศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เราเรียกกันติดปาก  STKS    มาช่วยดำเินินการสร้างบ้านใหม่เพื่อมาเก็บข้อมูลทั้งหมดให้ไว้ที่  server ของ  STKS

จึงขอป่าวประกาศให้สมาชิกเว็บบล๊อก ของห้องสมุดกรมการแพทย์ ทราบทั่วกัน ว่าขณะนี้  ท่านสามารถค้นหางานวิชาการที่เกี่ยวกับกรมการแพทย์ และบทความวิชาการได้ในหน้าเดียวที่เว็บบล๊อกแห่งใหม่ที่    (STKS = Science Technology Knowledge Services)   ที่เว็บไซต์

http://stks.or.th/wg/med-health-info/

เนื่องจากบล๊อกที่เสนอผลการปฏิบัติงานของห้องสมุดกรมการแพทย์ ที่มีอยู่เดิม  จะทำแยกกระจายไว้เป็น  3  บล๊อก  3  งาน  ได้แก่  (ถึงแม้จะนำไปรวมที่เว็บบล๊อกใหม่  บล๊อกเดิม ทั้ง 3 บล๊อก ก็ยังคงมีข้อมูลเหมือนกับบล๊อกใหม่ทุกประการ)

1.  บล๊อกงานด้าน  Reference Service

ที่  https://dmslib2008.wordpress.com

2. บล๊อกงานบริการวารสารวิชาการฉบับเต็มภาษาไทย

ที่  http://departmentofmedicalservice.wordpress.com

3. บล๊อกงานบริการสารบัญหนังสือใหม่

ที่  http://dmslibrarybooks08.wordpress.com

ขอขอบคุณ  ผู้มีอุปการะคุณ

ดร.  ทวีศักดิ์    กออนันตกูล

รองผู้อำนวยการ   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อาจารย์บุญเลิศ   อรุณพิบูลย์

นักวิชาการ 1  ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ :        0-2564-7000  ต่อ  1232-1242

โทรสาร  :         0-2564-7060

e-mail    :        stks@nstda.or.th


Advertisement

ฐานข้อมูลทดลองใช้

กุมภาพันธ์ 16, 2009

บริษัท Advanced Media Supplies  ได้เสนอฐานข้อมูลทางด้านการพยาบาลให้กับห้องสมุดกรมการแพทย์ เพื่อทดลองใช้ฟรี  เป็นเวลา  1  เดือน ครึ่ง

ระยะเวลา      ตั้งแต่  16 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2552

ฐานข้อมูลที่ให้บริการฟรี  ได้แก่  Nursing Resource Center

Nursing and Allied Health Collection

Health and Wellness Resource Center

Science Resource Center

บุคลากรภายในตึกกรมการแพทย์  สามารถเข้าใช้ได้ที่  weblink  ข้างล่างนี้

Access URL:     http://infotrac.galegroup.com/itweb/thdms

Password:         healthcare


แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ในห้องสมุดกรมการแพทย์

กุมภาพันธ์ 16, 2009

สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้เห็นความสำคัญของฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำคัญในงานวิจัยและด้าน evidence-based medicine  เพื่อให้ข้อมูลในการวิจัยทางการแพทย์มีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือได้    โดยในปีงบประมาณ 2552  ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ภาษาต่างประเทศ  จำนวน  3  ฐานข้อมูล

บุคลากรทางการแพทย์ ทุกหน่วยภายในตึกกรมการแพทย์  สามารถเข้าสืบค้นข้อมูลทุกฐานข้อมูลได้อัตโนมัติ   ดังต่อไปนี้คือค่ะ

1.  ฐานข้อมูล e-book   สาขางานวิจัยทาง evidence-based medicine  ประกอบด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  50  รายชื่อ

สามารถเข้าใช้บริการสืบค้นที่เว็บลิงค์                        http://www.netlibrary.com

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล netlibrary.com              netlibrary

2. ฐานข้อมูล thecochranelibrary

เป็นฐานข้อมูล systematic review ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรคหรือปัญหาการดูแลสุขภาพ มีการประเมิน สังเคราะห์ และ สรุปเกี่ยวกับประสิทธิภาพออกมาเพื่อให้ผู้อื่นได้ทบทวนผลการศึกษาครั้งก่อนๆ ในเรื่องนั้นๆ ได้

สืบค้นได้ที่เว็บลิงค์                      http://www.thecochranelibrary.com

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล           the-cochrane-library

3. ฐานข้อมูล mdconsult

เป็นฐานข้อมูลทางการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดยรวบรวมข้อมูลมาจากสำนักพิมพ์ชั้นนำทางการแพทย์ รวมถึงบทความประเภท review  สิ่งพิมพ์จากสมาคมทางการแพทย์  และตัวแทนรัฐบาลมากกว่า 50  แห่ง

ฐานข้อมูลประกอบด้วย

หนังสือมากกว่า            50  เรื่อง

วารสารมากกว่า            50  เรื่อง

สิ่งพิมพ์จาก The Clinic of North America    มากกว่า    35  เรื่อง

รายชื่อยาประมาณ                    30,000  ชื่อเรื่อง

รูปภาพประกอบประมาณ          50,000  ภาพ

สืบค้นได้ที่เว็บลิงค์       http://www.mdconsult.com

คู่มือการสืบค้น              mdconsult-dms

สำหรับผู้ใช้บริการที่อยู่ภายนอกอาคารกรมการแพทย์  สามารถสืบค้นข้อมูลทั่วไปแต่ไม่สามารถเข้าใช้เอกสารฉบับเต็มได้  กรุณาส่งความต้องการ ไปให้ห้องสมุดกรมการแพทย์  จะดำเนินการส่งสำเนาที่ท่านต้องการ  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ

1 โรงพยาบาล 1 ผลงานเด่น

กุมภาพันธ์ 4, 2009

ในสัปดาห์ต่อจากนี้ ห้องสมุดขอเสนอผลงานเด่น  ของกรมการแพทย์  ในรูปแบบ 1 โรงพยาบาล  1 ผลงานเด่น  ที่ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นประจำทุกเดือนในสารกรมการแพทย์   บางเดือนอาจจะขาดหาย  เนื่องจากเอกสารต้นฉบ้บขาดส่ง

สัปดาห์นี้ขอเสนอ  2  ผลงาน  ดังต่อไปนี้

1.  เรื่อง  คลินิกผื่นแพ้สัมผัสและอาชีวเวชศาสตร์    จาก สถาบัน

โรคผิวหนัง

อ่านรายละเอียดที่ลิงค์ต่อไปนี้

skin-test1

ชมวิดิโอจากลิงค์ต่อไปนี้

http://www.youtube.com/watch?v=xzv16d0oDyY

2.   เรื่อง การศึกษาบทบาทของเอนไซม์ P450 ของเอสโตรเจนและ

ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทย   จาก  สถาบัน

มะเร็งแห่งชาติ

อ่านรายละเอียดที่ลิงค์        nci-p4501

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชกรรมฟื้นฟู

กุมภาพันธ์ 2, 2009

ผลงานเด่น ด้าน Excellence Center  ในการพัฒนาสู่ความเป็นสถาบันเฉพาะทางชั้นสองของกรมการแพทย์ ในสัปดาห์นี้จะขอนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นเกียรติภูมิให้กับ กรมการแพทย์  คือ  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชกรรมฟื้นฟู ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

จากปี 2549  ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระประสงค์ให้คนพิการไทย ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างดีที่สุด  จึงทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถทำแขนขาเทียมเคลื่อนที่  ให้แก่ศูนย์สิรินธรฯ   เป็นต้นมา

เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณและพระราชประสงค์ ศูนย์สิรินธรฯ จึงได้ดำเนินการขยายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพสู่คนพิการถึงในระดับท้องถิ่น ในลักษณะโครงการบูรณาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบเบ็ดเสร็จใน 4 ภูมิภาค ด้วยรถ Mobile unit

โดยอ่านรายละเอียดที่ลิงค์ต่อไปนี้

excellence-center-sirindhorn

ติดตามบริการที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนที่เว็บไซต์

http://www.snmrc.org/

วิดิโอเกี่ยวกับการฟื้นฟูผู้พิการ

http://www.youtube.com/watch?v=4NgzDVAIr9A

สถาบันเฉพาะทางของกรมการแพทย์

มกราคม 22, 2009

ยุทธศาสตร์ที่เป็นหัวใจสำคัญตรงกับภารกิจของกรมการแพทย์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ในเรื่อง การพัฒนากรมการแพทย์เป็นสถาบันเฉพาะทางชั้นสูง (Excellent Centers) หรือสถาบันระดับชาติ (National Institues) โดยมีเ้ป้าประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานพัฒนาไปสู่สถาบันเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทาง และเป็นแม่ข่ายในการพัฒนาเครือข่ายบริการตติยภูมิและศูนย์ส่งต่อภูมิภาค ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข

อ่านรายละเอียด  ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ที่    dmsstrategy6

ในระยะแรก (ปี 2549-2552) กรมการแพทย์มีแผนพัฒนาหน่วยงานเป็น Excellent Centers  จำนวน 22 ด้าน เช่น โรคมะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด  อุบัติเหตุ  ประสาทวิทยา  อาชีวเวชศาสตร์  เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ  ยาเสพติด เป็นต้น

จึงขอนำหน่วยงานที่มีผลงานเด่น เป็น Excellence Center มาเผยแพร่

อันดับแรก ได้แก่  ศูนย์ความเป็นเลิศทางพยาธิวิทยากายวิภาค ด้านอิมมูโนพยาธิวิทยา

ดูรายละเอียดที่    excellence-center-pathology1

2.  ผลงาน   1 โรงพยาบาล / 1 ผลงานเด่น

รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ เทคโนโลยีใหม่กรมการแพทย์

ดูรายละเอียดที่       nci-x-ray-mobile1

บทคัดย่อผลงานวิจัยทางการแพทย์

ธันวาคม 9, 2008

ขอแนะนำ บทคัดย่อผลงานวิจัยและบทความทางการแพทย์และสาธารณสุขเกี่ยวกับภาคใต้  ที่รวบรวมตีพิมพ์ใน

วารสารสงขลานครินทร์เวชสาร  ปีที่  26  ฉบับที่ 4  ก.ค.-ส.ค. 2551

อ่านบทคัดย่อที่       abst-publichealth

รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ

พฤศจิกายน 27, 2008

ปัจจุบันประชาชนหันมาสนใจในสุขภาพตนเองกันมากขึ้น  รวมถึงวิธีการใช้ชีวิต การใช้เวลาว่าง การปรับวิถีการกิน-อยู่ให้มีคุณภาพ  เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ทั้งกายและใจโดยสอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมสมัยใหม่  ดังนั้นจึงมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เห็นถึงความสำคัญของเรื่องคุณประโยชน์ คุณค่าของเรื่องสุขภาพ  ได้จัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้ในเรื่องสุขภาพ อาหารการกิน  ขึ้นมาจำนวนมากและสอดคล้องกับนโยบาย และภารกิจของกรมการแพทย์  ดังนั้นห้องสมุดกรมการแพทย์  จึงได้คัดเลือกเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพที่มีข้อมูล มีหลักฐาน มีเหตุมีผล  ดังต่อไปนี้

เว็บไซต์หน่วยงานราชการ

1.   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ  สสส.

      http://www.thaihealth.or.th/front_page

2.   มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

      http://www.thainhf.org/index.php

3.   มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

      http://www.ashthailand.or.th/th/index.php

4.   กรมอนามัย

      http://www.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index

เว็บไซต์หน่วยงานเอกชน

1.   http://www.thaiclinic.com

      รวมเรื่องอาหาร      http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/search.cgi?Q=%CD%D2%CB%D2%C3&E=1&X=0&submit=Go

      รวมเรื่องสุขภาพ     http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/search.cgi?Q=%CA%D8%A2%C0%D2%BE&E=1&X=0&submit=Go

      รวมเรื่องด้านศัลยกรรม   http://www.thaiclinic.com/surgery.html

      รวมเรื่องทุกสาขา            http://www.thaiclinic.com/medindex.html

      รวมลิงค์                      http://www.thaiclinic.com/link/linkexchange.html

2.   http://www.thaihealth.net/

3.    http://www.healthtoday.net/Thailand/

4.    http://www.healthandcuisine.com/HCdefault.asp

5.    http://women.sanook.com/health/tips/index.php

เว็บไซต์ต่างประเทศ

1.    http://www.health.com/health/

2.    http://en.wikipedia.org/wiki/Health

 เว็บบล๊อก

 1.   http://pokedandprodded.health.com/

 2.   http://www.healthcentral.com/breast-cancer/ 

 3.   http://www.health.com/health/condition-article/0,,20190995,00.html

โครงการวิจัยเด่นของกรมการแพทย์ ปี 2550

พฤศจิกายน 14, 2008

เนื่องจากในปี 2550 ( 5 ธันวาคม 2550) เป็นปีแห่งมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   กรมการแพทย์จึงได้ร่วมเฉลิมฉลอง ด้วยการจัดประชุมวิชาการกรมการแพทย์  ในหัวข้อ  “การแพทย์ที่สมคุณค่า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน” ระหว่าง วันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2550  ณ อิมเพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  ได้มีบุคลากรทางการแพทย์  ส่งผลงานงานทางวิชาการเสนอในที่ประชุม จำนวนมาก

ในส่วนของโครงการวิจัยทางการแพทย์และการพยาบาล    คณะกรรมการจัดงาน  ได้คัดเลือกผลงานวิจัยที่เด่น  จึงขอนำมาลงเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อบุคลากรทางกรแพทย์และสาธารณสุขและผู้สนใจทัวไป ในการนำความรู้จากผลงานไปพัฒนาต่อยอดความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น  ดังนี้

1.  Induction of Apoptosis in Tumor Cells by Three Naphthoquinone Esters Isolated from Thai Medicinal Plant : Rhinacanthus Nasutus Kurz  

             คลิกอ่านบทความ    apoptosis

2. Anti and  Apoptosis-inducing Activities of Naphthoquinone : Esters Isolated from Thai Medicinal Plant : Rhinacanthus Nasutus Kurz                                

               คลิกอ่านบทความ    naphthoquinone

3. Rold of the MEK1/2 and AKT Pathways in CXCL12/CXCR4 induced Cholangiocarcinoma Cell Invasion             

            คลิกอ่านบทความ   cholangiocarcinoma-cell-invasion

4. Fuctional Analyses of the eyelid Skin Constituting the Most Soft and Smooth Area on the Face : Contribution of its Remarkably Large Superficial Corneocytes to Effective Water-holding Capacity of the Stratum Corneum     

            คลิกอ่านบทความ      eyelid-skin-constituting2

5.  The Thai Anesthesia Incidents Study (THAIStudy) of Perioperative Convulsion 

     คลิกอ่านบทความ     perioperative-convulsion

6. An Outbreak of Botulism in Thailand : Clinical Manifestations and Management of Severe Respiratory   Failure    

              คลิกอ่านบทความ      botulism

7.  Antitumor Activity of Liposomal Naphthoquinone Thai Medicinal Plant : Ester Isolated from Rhinacanthus nasutus Kurz  

               คลิกอ่านบทความ     naphthoquinone1

8.  The Epilepsy Quality of Life Survey in Thailand   

                      คลิกอ่านบทความ   epilepsy3

9.  การพัฒนาการประเมินการใช้มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด   

         คลิกอ่านบทความ nursing-standard-in-drug-dependence1

10.  วิจัยประเมินผลรูปแบบการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดระบบบังคับบำบัด 

            คลิกอ่านบทความ  fast-model

11.  โครงการศึกษาหาความชุกของภาวะโลหิตจางเนื่องจากการขาดวิตามินบี12 ไฟเลตและเหล็กในผู้ป่วยสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์  

            คลิกอ่านบทความ     vitamin-b12

12.  Genetic Polymorpgisms of CYP2E1 and GSTM1 in a Thai Population 

               คลิกอ่านบทความ  geneticpolymorpgisms

แหล่งเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤศจิกายน 10, 2008

ขอแนะนำแหล่งให้บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน๊ต ฟรี  

ไม่ว่าจะเป็น

-ข่าวสารข้อมูลสำหรับการวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจ

-ข่าวข้อมูลสำหรับการทำวิจัย

-เครื่องมือสำหรับคัดเลือกข่าว

-หนังสือพิมพ์ออนไลน์

หากหน่วยงานใดต้องการจะนำข่าวไปลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฟรี   

ขอแนะนำ web site ที่ให้บริการงานดังกล่าว  2  web site  ดังนี้

                   1.    http://www.topscholar.org/

หากต้องการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ให้ส่งข้อมูลได้ที่

editor@topscholar.org

 

topscholar2

                    2.  http://www.thaipr.net/prnews.aspx?sec=all 

หน่วยงานใดสนใจต้องการส่งข่าวเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

ให้กดเลือกที่ด้านขวามือ ที่คำว่า   ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ฟรี

 

ตัวอย่างหน้าเว็บเพ็จ thaipr.net

thaipr