การจัดการความรู้

ตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ

เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้

ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ

 เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้

ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด

ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน…”  สำนักงาน ก.พ.ร.

 จึงได้กำหนดแนวทางดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการความรู้

ให้กับส่วนราชการในแต่ละช่วงเวลาของปีงบประมาณอย่าง

เป็นลำดับไว้ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548      ส่วนราชการเริ่มต้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้

                                  (Knowledge Management)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549      กำหนดกลยุทธการจัดการความรู้ในส่วนราชการและ

                                  ดำเนินการให้ส่วนราชการเรียนรู้และเริ่มต้น

                                  จัดการความรู้ในองค์การอย่างเป็นระบบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550     ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้

                                 ในส่วนราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยน

                                 เรียนรู้ในองค์ความรู้ที่สำคัญที่มีผลต่อ

                                 การปฏิบัติราชการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้อย่าง

                                 ต่อเนื่องและยั่งยืน และผลักดันการพัฒนาการจัดการ

                                 ความรู้ในส่วนราชการให้ก้าวไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไป

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551    พัฒนาระบบการจัดการความรู้ในส่วนราชการให้เป็น

                                 องค์การแห่งการเรียนรู้ที่สามารถวัดความสำเร็จ

                                ในการจัดการความรู้ได้อย่างเป็นระบบ

ในส่วนของ กรมการแพทย์  ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้

ระหว่างบุคลากร เพื่อสามารถนำความรู้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

โดยโรงพยาบาลเลิดสิน จึงได้จัดทำ วารสารการจัดการความรู้ โรงพยาบาลเลิดสิน 

 ออกเป็นฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม – กันยายน 2551

เพื่อให้เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จึงขอนำบทความวารสาร

มาแนะนำ และ เผยแพร่

ติดตามอ่านได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้

วารสารการจัดการความรู้ โรงพยาบาลเลิดสิน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: