Archive for the ‘Dengue’ Category

บทความเรื่องไข้เลือดออก

ตุลาคม 9, 2008

วันนี้ขอนำเสนอบทความกระบวนการป้องกันไข้เลือดออก  ซึ่งเป็นโรคฮิตในฤดูฝนช่วงนี้

ขอให้ระมัดระวัง ลูกเล็ก เด็กแดง แม้แต่ตัวเราเองด้วย

เป็นบทความในวารสารที่ห้องสมุดได้รับประจำจาก กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

มี  2  บทความ 

บทแรกเป็น บทความทั่วไปเพื่อการรณรงค์ และมาตรการป้องกันในปี พ.ศ. 2551

บทความที่ 2 เป็นบทความวิจัย  กรณีศึกษาการป้องกันไข้เลือดออกที่จังหวัดเพชรบูรณ์

เปิดอ่านวารสารที่       dengue

Advertisements